Skip to content

Christian Andersen: A fenyőfa

  A fenyőfa

  Állt az erdőben egy szép, sudár kis fenyőfa. Jó helye volt: nap is érte, levegő is simogatta,
  idősebb társai, lucfenyők meg jegenyefenyők zúgtak körülötte. De a kisfenyőnek minden
  vágya az volt, hogy magasabbra nőjön; a meleg napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet se
  vetett a parasztgyerekekre, akik ott jártak-keltek, fecsegtek körülötte, amikor szamócáért,
  málnáért mentek az erdőre. Sokszor egész köcsöggel szedtek, máskor szalmaszálra fűzték fel
  a szamócaszemeket, aztán leültek pihenni a kisfenyő tövébe, és azt mondták:
  – Milyen szép ez a kicsi fa! – S ezt a kisfenyő nem szívesen hallgatta.
  A következő esztendőben egy jókora hajtással lett magasabb, újabb év múlva még egy
  hajtással; a fenyőfák hajtásaiból mindig meg lehet mondani, hány évesek a fák.
  – Ó, ha akkora lehetnék én is, mint a társaim – sóhajtotta a kis fenyőfa -, akkor messzire szétterjeszthetném ágaimat, koronámmal pedig kitekinthetnék a nagyvilágba! Madarak fészkelnének az ágaim között, s ha szél támad, én is olyan méltóságosan bólogathatnék, mint azok
  ott!

  És nem örült a napfénynek, sem a madárkáknak, még a szép kis piros felhőknek sem, amelyek
  napkeltekor, napnyugtakor elvitorláztak fölötte. Elközelgett a tél, csillogó-fehér hótakaró borított körülötte mindent, néha egy-egy nyúl iramodott el arra, és futtában átugrotta a kisfenyőt.
  Ó, milyen bosszantó volt! Két tél is elmúlt, míg végre a harmadikon akkorára nőtt, hogy a
  nyulak már nem ugorhatták át, meg kellett kerülniük. Ó, nőni, nőni, nagyra nőni és hatalmasra, mégiscsak ez ér legtöbbet ezen a világon – áhítozott a kisfenyő.
  Ősszel favágók jöttek az erdőre, és minden esztendőben kidöntöttek néhányat a legmagasabbak közül. A fiatal fenyő, amely időközben szépen felcseperedett, reszketve figyelt: a fenséges
  faóriások recsegve-ropogva zuhantak a földre. Fejszével lecsapkodták ágaikat, csupaszon
  hevertek; így, ágaiktól fosztottan, soványan, alig lehetett megismerni őket, Aztán szekérre
  emelték a rönköket, a lovak közé csaptak, és elvitték őket az erdőből.
  Hová vihették? S mi várhat rájuk?

   

  Tavasszal, amikor a fecskék, gólyák visszatértek, megkérdezte tőlük a fenyő:
  – Nem tudjátok, hová vitték a társaimat? Nem találkoztatok velük az úton? A fecskék nem
  tudtak róluk, de egy öreg gólya hosszan elgondolkozott, aztán bólintott, és azt mondta:
  – Alighanem láttam a társaidat. Amikor Egyiptomból útra keltem, új hajókat láttam a tengeren.
  Pompás árbocaik voltak – a társaidból faraghatták őket, mert fenyőillatuk volt. Köszöntem is
  nekik, de igen magasan hordták a fejüket.
  – Ó, lennék csak magasabb! Most a tengert járhatnám. Milyen is az a tenger, mesélj róla!
  – Hosszú volna arról a mese! – felelte a gólya, és továbblépdelt.
  – Örülj az ifjúságnak! – intették a napsugarak. – Örülj üde hajtásaidnak, a fiatal életerőnek, ami
  betölt!
  És a szél csókot lehelt a fára, a harmat megkönnyezte, de a kis fenyőfa velük sem törődött.

  Karácsony táján aztán fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, még olyanokat is, amelyek
  zsengébbek voltak a nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsenge fákról – a legszebbeket válogatták ki – nem csapkodták le a gallyakat, úgy rakták szekérre, s a lovak ezeket is elvitték az
  erdőből.
  – Ugyan hová viszik őket? – töprengett a mi fenyőfánk. – Nem nagyobbak nálam, volt köztük
  egy, amelyik még kisebb is, mint én. Mért hagyhatták meg az ágaikat? Hová vihette őket a
  szekér?
  – Mi tudjuk! Mi tudjuk! – zsinatolták a verebek. – Lent a városban benéztünk itt is, ott is a
  házak ablakán. Tudjuk, hová mentek a szekéren. Olyan pompa és fény veszi körül őket,
  amilyenről te nem is álmodol! Bekukucskáltunk az ablakon, és láttuk őket: meleg szobában
  álltak szépséges díszekkel, aranyalmával, mézeskaláccsal, sokféle játékkal aggatták tele az
  ágaikat, s az ágak hegyén száz meg száz gyertya fénylett.
  – És aztán? – kérdezte a fenyőfa, és reszketett minden ága. – És aztán? Aztán mi történt?
  – Többet nem láttunk. De ez gyönyörűséges Szép volt.
  – Hátha engem is szerencse ér, s megjárhatom ezt a ragyogó utat! – ujjongott a fenyőfa. –
  Hiszen ez még nagyszerűbb, mint a tengereket járni! Ó, hogy epedek, hogy vágyakozom! Bár
  itt volna már újra a karácsony! Vagyok már akkora, mint a társaim, akiket tavaly a városba
  vittek. Csak már szekérre emelnének! Csak ott állhatnék már a meleg szobában, pompa és
  fényesség közepette! Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb,
  különben minek díszítenének föl olyan gazdagon? Utána még nagyszerűbb, még pompásabb
  dolgok várnak rám. De mik azok? Ó, hogy mennék már, hogy vágyom el innét! Magam sem
  tudom, mi lelt.

  – Örülj nekünk! – mondta a levegő meg a napsugár. – Örülj az üde ifjúságnak itt az isten
  szabad ege alatt!
  De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőtt, nőtt, ahogy csak erejétől telt, s zöldellt télennyáron. Az emberek, akik látták sötétzöld pompájában, azt mondták: „De szép fa ez!” És
  karácsony táján őt vágták ki elsőnek. Velejéig hatolt a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant.
  Kínzó fájdalmat érzett s félájultan feküdt a földön; nem tudott most a szerencséjére gondolni,
  elszomorította, hogy meg kell válnia szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett; tudta, hogy
  nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a kis bokrokat, virágokat, talán még a
  madarakat sem. Bizony, az utazás nem volt kellemes.

  Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy
  egy ember így szól:
  – Ez a legszebb! Ezt választjuk.
  Aztán két libériás inas egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. A falakon körös-körül arcképek függtek, a cserépkályha mellett magas kínai vázák pompáztak – oroszlán díszítette a
  tetejüket -, hintaszékek, selyemhuzatú heverők voltak a nagy szobában, meg hatalmas asztalok
  tele képeskönyvekkel, játékokkal, amelyek százszor száz tallérba kerültek – legalábbis így
  mondták a gyerekek. A fenyőfát egy homokkal megtöltött, nagy hordóba állították: a hordót
  senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, és egy nagy, tarka szőnyegre állították. Ó,
  hogy remegett a fenyőfa, hogy leste-várta, mi következik!

  Inasok és szobalányok léptek a szobába, és díszítéséhez láttak. Színes papírból kivágott kis
  hálókat aggattak ágaira; a hálókat cukorkákkal töltötték meg; aranyozott almát, diót függesztettek fel gallyaira – úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy száz piros, kék, fehér gyertyát erősítettek. Zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak,
  mint az emberek, csak kicsinyek – a fenyőfa még sohasem látott ilyeneket -, fönt, a fa csúcsán
  pedig egy nagy aranycsillag tündöklött. Szép volt, ó, milyen szépséges szép!
  – Ma este – mondták körülötte -, ma este meggyújtjuk minden gyertyáját.
  „Ó, csak már este volna! – sóvárgott a fenyőfa. – Csak már meggyújtanák a gyertyáimat! Vajon
  mi következik aztán? Eljönnek-e társaim az erdőből, s látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a
  verebek? Gyökereket eresztek-e itt, s így állok-e feldíszítve, télen-nyáron, örökétig?”
  A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge, a kéregfájás pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint
  az embereket a fejfájás.

  Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágain. Micsoda ragyogás! Micsoda pompa! A
  fenyőfának minden ága beleremegett; az egyik gyertya le is perzselte zöld tűit egy jó darabon.
  – Jaj, istenem! – kiáltozták ijedten a szobalányok, s gyorsan eloltották a tüzet.
  Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a remegés. Pedig ó, hogy félt! Folyton attól
  reszketett, hogy elveszíti valamelyik ékességét – szinte eszét vette a kápráztató ragyogás. De
  egyszer csak kitárult a szárnyasajtó, s egy sereg gyerek rontott be, olyan hevesen, mintha föl
  akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak
  egy pillanatig, aztán megint kitört belőlük az ujjongás, de úgy, hogy zengett belé a nagy szoba.
  Körültáncolták a fenyőfát, és egymás után szedegették le róla az ajándékokat.
  – Mit akarnak? – töprengett a fa. – Ugyan mi lesz velem?
  A gyertyák tövig égtek az ágain, s akkor gyorsan elfújták őket, aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a fáról, amit csak megkívánnak. Azok megrohamozták, hogy csak úgy
  recsegtek az ágai; ha a csúcsát meg az aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez,
  talán fel is döntik.

  A gyerekek boldogan ugráltak körülötte pompás játékaikkal; a fára már ügyet se vetett senki,
  legföljebb az öreg dajka pillantgatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, nem felejtettek-e egy
  almát vagy fügét a fán.
  – Most egy mesét! Egy mesét! – hízelegtek körül a gyerekek egy alacsony, kövér embert, és
  odavonszolták a fenyőfa alá. A kövér ember leült a fa tövébe.
  – Itt erdőben vagyunk – mondta -, s hátha a fának is hasznára válik, ha meghallgatja a mesét.
  Hanem igazán csak egy mesét mondok el. Válasszatok: Mákszem Matyiról akartok hallani,
  vagy Együgyű Jankóról, aki lebucskázott a grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül
  kapta a királykisasszonyt?
  – Mákszem Matyiról mesélj! – kiáltották néhányan. – Együgyű Jankóról! – követelték a
  többiek. Nagy zsivaj kerekedett. Csak a fenyőfa állt szótlanul és tűnődve, s azt gondolta:
  „Velem már nem is törődnek!” Pedig hát ő már kivette a részét a dicsőségből.
  És a kövér ember mesélt Együgyű Jankóról, aki lebucskázott a grádicson, mégis becsületet
  nyert, és feleségül kapta a királykisasszonyt. A gyerekek tapsoltak, és azt kiabálták:
  – Mesélj még! Mesélj!
  Mákszem Matyi történetét is hallani szerették volna, de be kellett érniük Együgyű Jankóval.
  A fenyőfa némán és elgondolkozva meredt maga elé: az erdei madaraktól nem hallott efféle
  mesét soha. „Együgyű Jankó lebucskázott a grádicson, mégis megkapta a királykisasszony
  kezét! Igen, úgy látszik, ez a világ sora!” – tűnődött, és elhitte a mesét az utolsó szóig, hiszen

  olyan derék embernek látszott, aki elmondta! „Bizony, bizony, ki tudja! Hátha egyszer én is
  lebucskázom a grádicson, és királykisasszonyt kapok feleségül!” – álmodozott. S már előre
  örült a másnapnak; biztosan újra gyertyákkal, játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel.
  „De holnap nem remegek! – fogadkozott. – Szívből örülök majd a pompámnak. Holnap újra
  meghallgatom Együgyű Jankó történetét, talán még Mákszem Matyiét is”, és hallgatagon,
  tűnődve virrasztott egész éjszaka.
  Reggel inasok és szolgák léptek a nagy szobába.
  „Újra feldíszítenek!” – gondolta ujjongva a fenyőfa.
  De megfogták, és kivonszolták a szobából, fölvitték a lépcsőn a padlásra, s egy sötét zugba
  állították, ahová egyetlen napsugár sem ért el.
  „Hát ez meg micsoda? – kérdezte magában a fa. – Mit csináljak itt? Hiszen ide egy hang se jut
  el hozzám!”
  Nekidőlt a falnak, és gondolkozott, gondolkozott: Ráért: napok mentek, éjszakák múltak, de a
  padlásra nem ment föl senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány ládát állítson
  a sarokba. A fenyőfa ott állt a sötét zugban, s már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett
  róla.
  „Odakinn most tél van – vigasztalta magát. – Kemény és fagyos a föld, hó takar mindent. Most
  nem tudnak elültetni, azért kell ebben a zugban megvárnom a tavaszt. Lám, gondot viselnek
  rám. Milyen jók is az emberek! Csak olyan sötét ne volna, s akadna valami társam!”
  – Cin, cin! – cincogta egy előiramodó egérke. Aztán odaszaladt egy másik is. Körülszimatolták
  a fát, és besurrantak az ágai közé.
  – Rettenetesen hideg van! – panaszkodtak a kisegerek. – Különben egészen jó itt, igaz-e, te
  öreg fenyő?
  – Nem vagyok én öreg! – felelte a fenyő. – Vannak nálam sokkal öregebbek.
  – Honnan jöttél? – kérdezték az egerek. – És mit láttál? – Szörnyen kíváncsi szerzetek voltak. –
  Mesélj nekünk a világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott! Voltál-e az éléskamrában,
  ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák lógnak a rúdról? Ahol faggyúgyertyán táncol az
  egérnép? Soványan megyünk be oda, és kövéren jövünk ki. Jártál-e ott?
  – Ott nem jártam – felelte a fenyőfa. – De mesélek nektek az erdőről, ahol nap süt, és madarak
  énekelnek.
  És elmesélte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem hallottak ilyen mesét, buzgón
  hallgatták, és azt mondták a végén:
  – Ó, de sok mindent láttál te! És milyen boldog voltál!
  – Boldog? – kérdezte a fenyő, aztán újra végiggondolta, amit elmondott. – Csakugyan, egészen
  szép idők voltak azok!
  Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor mézeskaláccsal aggatták teli, gyertyákat
  gyújtottak az ágain.
  – Ó! – álmélkodtak az egérkék. – Milyen boldog is lehettél, öreg fenyő!
  – Mondtam már, hogy nem vagyok öreg! – bosszankodott a fenyő. – Ezen a télen hoztak az
  erdőről. A legszebb korban vagyok. Csak nagyon magasra nőttem.

  – Olyan szépen tudsz mesélni! – lelkesedtek a kisegerek. És másnap éjjel magukkal hoztak
  még négy egérkét, hogy azok is hallhassák a fenyőfa meséit. A fenyő pedig minél tovább
  mesélt, annál jobban emlékezett ifjúságára, és azt sóhajtotta magában:
  „Mégiscsak szép idők voltak azok! De visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer! Együgyű
  Jankó is lebucskázott a grádicson, mégis megkapta a királykisasszony kezét, hátha nekem is
  királykisasszony jut feleségül!” – és az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az eszébe. Az ő
  számára az a kis nyárfa volt a világ legszebb királykisasszonya.
  – Ki az az Együgyű Jankó? – kérdezték az egérkék. És a fenyő elmondta nekik az egész mesét
  – karácsony este minden szavát megjegyezte magának. Az egerek majdnem a fa csúcsáig
  szökdeltek gyönyörűségükben. A következő éjjel már egész sereg egér hallgatta a fenyőfát,
  vasárnap pedig két patkány is odavetődött, de ezek ócsárolták a mesét, s elszomorították vele
  az egérkéket. Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa meséje.
  – Csak ezt az egyetlenegy mesét tudod? – kérdezték a patkányok.
  – Csak ezt – felelte a fenyő. – Életem legboldogabb estéjén hallottam, csakhogy akkor még
  nem tudtam, milyen boldog vagyok.
  – Nyomorúságos mese ez! Nem tudsz olyat, ami faggyúról meg szalonnáról szól? Valami
  éléskamramesét?
  – Olyat nem tudok – mondta a fenyő.
  – Akkor ajánljuk magunkat! – És a patkányok faképnél hagyták. Lassanként a kisegerek is
  elmaradoztak, és a fenyőfa keserűen sóhajtotta – Milyen jó is volt, amikor a fürge kisegerek
  körém telepedtek, és a meséimet hallgatták! Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek
  boldog, ha egy napon levisznek innen.
  De mikor lesz az, mikor?
  Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a ládákat, és kiráncigálták a sötét zugból a
  fenyőt. Nem bántak éppen szelíden vele, odacsapták a padlóhoz, s egy szolga már vonszolta is
  a lépcső felé, ahol fényesen sütött a nap.
  – Újra kezdődik az élet! – ujjongott a fenyő. Érezte az üde levegőt, az első napsugarakat – kinn
  volt az udvaron. Olyan gyorsan történt vele mindez, hogy ideje sem volt végignézni magát.
  Volt elég látnivaló körülötte. Az udvaron túl viruló kert illatozott; rózsák hajoltak üdén,
  mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között fecskék cikáztak, és boldogan
  csivitelték: „Csivitt, csivitt, a párom, az van itt!” De persze nem a fenyőfára értették.
  – Most aztán élek! – örvendezett a fenyőfa, és kinyújtóztatta az ágait, de jaj, megsárgult és
  elszáradt minden kicsi tűlevele.
  Ott hevert csalán és gaz között az udvar sarkában. De a csúcsán még ott tündöklött az
  aranycsillag, s visszaverte a napsugarakat.
  Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony este körültáncolták a fenyőfát, és
  annyiszor örültek neki. A legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakította csúcsáról az
  aranycsillagot.
  – Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya, vén karácsonyfán! – kiáltotta, és rátaposott a száraz
  ágakra, amelyek recsegve törtek le kis csizmája alatt.
  A fenyőfa elnézte az üdén virágzó, szép kertet, aztán végigtekintett magán, és szégyenkezve
  vágyott vissza a padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan gyönyörűséggel hallgatták Együgyű Jankó meséjét.

  – Elmúlt, minden elmúlt! – sóhajtotta a szegény fenyőfa. – Mért is nem örültem akkor, amikor
  még örülhettem volna? Most már késő!
  Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát; jókora nyaláb aprófa lett belőle. Föllobogott a
  nagy üst alatt, s mélyeket sóhajtott, olyan hangosan, hogy puskaropogásnak hallatszott.

  A kint játszadozó gyerekek be is szaladtak, leguggoltak a tűzhely elé, belenéztek, és harciasan kiabálták: „Piff-puff!” A fenyőfa pedig minden roppanásnál – egy-egy sóhaj volt minden roppanása –
  egy nyári napra gondolt, vagy egy téli éjre kinn az erdőben, amikor csillagok szikráztak
  fölötte; a karácsonyestre gondolt meg Együgyű Jankóra, az egyetlen mesére, amit hallott és
  elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék hamu.
  A gyerekek tovább játszottak az udvaron; a legkisebbik a mellére tűzte az aranycsillagot,
  amely azon a boldog estén a fenyőfa legszebb ékessége volt. De annak az estének vége; vége a
  fának is, vége a mesének is; vége, vége – minden mesének ez a vége.

  Pin It on Pinterest