Skip to content

Illyés Gyula: A buták versenye (magyar népmese)

  A buták versenye

  Volt egyszer egy parasztember, meg annak egy nagy akaratú felesége. Az mindent jobban akart tudni az uránál. Pedig már csak azért sem tudhatott többet nála, mert kivételesen buta asszony volt.

  A parasztember, ahogy az már illik, maga szokta vásárba vinni a gabonáját. Mert ott aztán még az okosnak is föl kell csavarnia az eszét, mivel a kereskedők igen hajlanak a szegények becsapására. Kiváltképpen a gabonavásárló kereskedők.

  Elmúlt az aratás, a cséplés. Készült hát a szegény paraszt megint a vásárba.

  Hát a felesége, az a rövid eszű, de hosszú nyelvű, most is kezdi kötni az ebet a karóhoz, hogy így-úgy, mért csak a férje megy mindenüvé. Hogy most már ő is megy egyszer a vásárba.

  Azt mondja neki végül is az ura:

  – Hát akkor menj te!

  S azzal elengedte a szekér búzával s a kis szolgagyerekkel.

  A falutól talán ötkilométernyire lehettek, mikor az asszonynak eszébe jutott, hogy hát nem tudja, mennyit kell kérni a búzáért, elfeledte megkérdezni az urától a búza árát! Mondja tüstént a kis béresgyereknek:

  – Eridj vissza, kérdd meg a gazdádtól, hogy adjuk a búzát!

  A gyerek visszament, s bekiáltott az ablakon. A gazda ki sem jött, ő is csak úgy az ablakon át mondta, adják csak ők is úgy, ahogy jár; vagyis, ahogy általában veszik.

  Elérkeznek a vásárba, az asszony meg a gyerek. Hamarosan odament hozzájuk egy ravasz kereskedő. Kérdi az asszonyt:

  – Hogy adja a búzát?

  – Ahogy jár – mondja egyszerűen az asszony.

  A kereskedő azt felelte, elmegy megkérdezni, hogy jár most a búza. De közben azon gondolkozott, hogy csapja be ezt az asszonyt, aki még alkudni sem akar. Amikor visszajött, azt mondta, hogy a búza most úgy jár: felit adják hitelbe, felit meg várakozás fejibe.

  – Jól van, ha úgy jár, hát úgy adom – mondja a buta asszony. – És pénzt mikor kapok? – kérdezte.

  – A legközelebbi vásárkor!

  – Jó! De hogyan ismerünk egymásra? Mert az sokára lesz.

  Feleli a ravasz kereskedő:

  – Én odaadom magára az én rossz kabátom, maga meg ideadja a bundáját. Ki-ki megismeri a holmiját, így egymásra találunk.

  A buta asszony ezt nagyon okosnak találta. Rögtön levetette a bundát, átadta a kereskedőnek, a kereskedő meg odaadta az asszonynak az ő rossz kabátját. Kész volt a vásár Elindultak hazafelé. A kereskedő vitte a búzát, a buta asszony vitte a nagy büszkeségét, hogy ő is tud vásárra járni.

  A gazda megkérdi tőle, ahogy hazaért:

  – Hogy adtátok a búzát?

  – Ahogy járt! – feleli az asszony.

  – Helyes. A pénz hol van? – kérdi az ember.

  Mondja nagy gőgösen az asszony:

  – Pénz nincs, mert a búza most úgy jár: fele hitelbe, fele várakozás fejibe.

  Csodálkozik az ember, de még kérdi:

  – Mégis, pénzt mikor kapsz?

  Mondja emelt fővel a szellős agyú asszony:

  – Legközelebbi vásárkor!

  Néz az ember, most már haragosan, s kérdi:

  – Honnan ismered meg a kereskedőt?

  Feleli csípőre tett kézzel a butaságtól most már harcias asszony:

  – Megcseréltem a bundámat az ő kabátjával! Erről találunk egymásra.

  Az embert elhagyta a türelme. Azt kiáltotta:

  – Még ilyen bolondot sem láttam!

  Feleli mérgesen az asszony:

  – Mert mit lát maga? Hisz sehova se jár!

  Az ember még jobban megmérgesedik:

  – Jó! Megyek máris világgá, s addig haza se jövök, míg ilyen bolondra nem találok!

  Elindult valóban az ember tüstént a világba. Lassan ment, mert szentül hitte, úgyis sokat kell mennie, az ő feleségénél nehezen lel butábbat. Egy sötét erdőn ment átal. Meglátott messziről valami világot, s arra tartott. Bekopogtatott oda.

  Beköszönt:

  – Adjon isten jó estét!

  Egy vénasszony fogadta.

  – Mi járatban van? – kérdezte az embert.

  Az ember már megcsinálta a tervét a buta fejűek kipróbálására. Tehát szép nyugodtan azt felelte:

  – Most érkeztem a másvilágról.

  A vénasszony egy cseppet sem csodálkozott.

  – Nem tanálta ott véletlenül a fiamat? – kérdezte suttogva.

  Az ember most már azon volt, hogy a butaság mélységét megismerje.

  – Dehogyis nem! Csonttal s ronggyal kereskedik.

  – Igazán? – kérdi kerek szemmel az asszony.

  Az ember csöndesen folytatja a szót:

  – Rongyos szegény, rossz a kabátja is, maga húzza a szekeret.

  – Jaj, jó ember, visszamegy még maga oda?

  – Vissza én, holnap reggelre már ott is kell lennem.

  – Van egy szürke lovam, nem vinné el neki? Hogy ne neki magának kelljen húzni azt a szekeret!

  – Dehogynem! Elviszek én akármit.

  – Maradt még vagy három kalácsom is az ünnepről; aztán sütök még három libát, meg gyűjtöttem egy kis pénzt, amiről az uram nem tud. Vigye el neki, hogy legyen mivel forgasson egy kicsit. Meg most jut még eszembe: a férjem elcsalt a múlt vásáron egy bundát egy buta asszonytól, vigye el szegénynek azt is, hogy ne fázzék.

  „Úgy látszik, ráakadtam, akit kerestem – gondolta az ember. – Nem is kellett olyan messze mennem.”

  De nem szólt. Lepihent ott egy kicsit, az asszony meg nekifogott a sütésnek. Levágta a libákat, s elkészítette az útravalót. Reggel felkelt az ember, felnyergelte a lovat, s úgy ment el.

  Alig ment el az ember, mindjárt érkezett haza a kereskedő.

  Az asszony hangos vidámsággal fogadta, már messziről:

  – Gyere, gyere, hírt hallottam a fiunkról!

  A kereskedő hitetlenkedve nézett rá:

  – Menj el, tán megbolondultál?

  – Nem is hiszed? Itt a bizonyíték! Nézd meg, elküldtem a lovat neki. Szegény csonttal meg ronggyal kereskedik odaát; maga húzza a szekeret! Küldtem neki egy kis kalácsot is, meg három libát, s még a kis gyűjtött pénzből, amiről te nem is tudtál. Na, meg a bundát is, amit arról az asszonyról lecsaltál!

  A kereskedő nagyot lélegzett, úgy ránehezedett a haragosság.

  – Ki volt az, te boldogtalan, akinek te ezeket adtad?

  – Egy ember a másvilágból! Egyenesen a másvilágba ment.

  – Csak butaság ne volna a világon – kiáltotta az ura. – Hogy valaki ilyen hiszékeny, ilyen tökkelütött, ilyen buta tudjon lenni!

  Azzal a kereskedő elindult nyomban az ember után. Az ember már messziről észrevette, hogy valaki mérgesen siet utána. Bement a közeli erdőbe, megkötötte a lovát egy fához. Arrébb, az erdő szélén is volt egy fa, amelyik úgy állott, mintha el akart volna dőlni. Az ember fogta magát, nekidőlt, úgy tett, mintha azt támasztotta volna.

  A kereskedő odament hozzá, és kérdezte tőle:

  – Mondja! Nem látott egy embert erre menni egy szürke lovon?

  Az ember látta, hogy a kereskedőnek a méreg már-már az eszét veszi.

  Azért így felelt:

  – Dehogyis nem láttam! De hiába is megy utána, mert az olyan erős ember, hogy senkitől nem fél!

  A kereskedő megriadt egy kicsit. Nyelt egyet. De a mérgét csak nem nyelte le.

  – Mondja, magától sem fél? – kérdezte.

  Felelte az ember nyugodtan:

  – Tőlem fél.

  – Nem lenne szíves, hogy nekem visszahozza azt az embert? Adok száz forintot.

  Az ember azt gondolta: „No, kipróbálom ennek is a butaságát.” S azt felelte:

  – Nem mehetek! Mert arra vagyok ítélve, hogyha ezt a fát nem támasztom, apám, anyám, testvérem, mind meghalnak.

  A kereskedő valóban se látott, se értett a dühétől és fukarságától. Azt mondta:

  – Tartom én addig azt a fát Csak menjen gyorsan! Hozza vissza, mert nagyon sok mindent elcsalt a feleségemtől!

  Az ember bólintott, köszönt, szépen felült a lóra, elindult, és elment egyenest haza.

  Otthon azt mondta a feleségének:

  – Hazajöttem, mert akadtam olyan bolondra s butára, mint te!

  A kereskedő egész nap várta az embert, hogy jöjjön vissza. Mikor megunta a várást, nagy óvatosan félreugrott, nehogy ráessen a dűlő fa. Akkor látta, hogy a fa nem dől le, akkor látta, hogy őt, a nagy ravaszt is lóvá tették.

  – Miért jöttél haza? – kérdezte otthon az asszony, akit a konokság akkor is még megtartott a butaságban.

  – Mert van olyan buta még, mint te! – felelte az ember.

  – Nem megmondtam? – vágott vissza tüstént az asszony. – Nem volt igazam?

  Az ember békét akart, s azért csöndesen azt mondta:

  – Igazad volt. Nem te vagy a legbutább.

  Pin It on Pinterest