Skip to content

Magyar Zoltán: A bolond falu (A herencsényi mesemondó)

  A bolond falu

  Ez a bolondos falu története. Ott olyan bolondos emberek laktak, hogy ollyant osztén a világon nem lehetett találni. No meg a bíró! Hát annak oszt párja nem vót.

  Hát egyik napon egy asszony elmegy a bíróhoz:

  -Jaj, bíró úr, lagzihó készülődünk, oszt só meg csak egy csepp van! Adjon má tanácsot, mit tegyünk?

  -Hát édes jányom, ha van egy csöpp sótok, a maradék sótokat vessétek el jó kövér fődbe, majd megszaporodik!

  Nos, más se köllött az asszonnak, nagyon megörült, megy haza nagy örömvel.

  Már a kaputól kajbál:

  -Hé ember, hozd a gereblyét meg az ásót!

  -Minek az te?

  -Most gyüvök a bíró úrtúl, azt mondja, hogy vessük el a sónkat, majd megszaporodik.

  Na, úgy is tettek, fölástak egy darabot a kertbe, elvették a sót, legereblyézték. Oly jó esős idők jártak akkorába, jó meleg vót, egy reggel megy ki az ember, hát: hát szépen zöldül, ahol elvették a sót.

  Nagyon megörült:

  -Hű, asszony, gyere csak! Kikelt a sónk!

  Nagy örömökbe még a szomszédból is átkajabálták a szomszédasszont:

  -Rozi te, gyere csak át, kikelt a sónk!   Na, csipdosgattak belőle, nyalogatják

  – hű, ugye állott szaga vót. Csípte a nyelveket.

  -Hű te, ilyen kicsi, oszt má milyen jól csíp!

  De jól jártok vele, sok sótok lesz.

  Na biza várták, hogy majd a só fehéredik – nem fehéredett meg. Eljött a lagzi ideje.

  No ugye Sülde falujában kis házakat építettek, hát ugye a kis házra kis ajtót tettek. A menyasszony meg más falubúl hozták. No gyün elől a lakzis menet, nagy magos menyasszonyval, odaér: nem fér be az ajtón. Jaj, az örömanya elkezdett siránkozni:

  -Szent Isten, íllyen csúfságot, mit szólnak nekünk a faluba, hogy a menyasszony nem fér be az ajtón!

  Azt mondja a bíró nekik:

  -Hát nincs más, emberek-asszonyok, a lábát el köll vágni a menyasszonnak, majd oszt befér az ajtón!

  -Jaj, de- aszongya az ifjú -ha a lábát elvágjuk, hát akkor hogy megy be?

  – Hű, az ténleg nem jó!

  Aszongya a házigazda:

  -Nincs más, én veszem a baltát, kivágom az ajtót.

  -Jaj, mán a lagzi napján nincsen poloska a tyúkra! – megint mondja a másik.

  Hát azt mondja az egyik, a menyecske:

  -Nincs más, le köll vágni a menyasszonynak a fejit!

  -Jaj, mán a fejit mégse – mondja az örömanya -, hát nézzetek csak rá, hát a menyasszonynak a feje a legszebb!

  Hát az ténleg nem jó. Ott tanakodnak, ott jajgatnak. Nagyapám nagyapja is meg vót híva a Lagziba, az oszt mán nem bírta hallgatni őket.

  Aszongya:

  -Hát ide hallgassatok, hát hajoljon meg az a szép menyasszony, oszt majd befér az ajtón!

  Hát úgy is történt. Meghajult a menyasszony, szépen befért az ajtón. Jaj, megvót a nagy öröm! Nagyapám nagyapját a főhelyre ültették. Itatták-etették.   -Igyon kend, egyék! De hogy hol született maga meg ez a nagy ész’? Hogy ilyen szépet, jót ki tudott tanálni!   Hát a bíró meg ül ottan hegyesen, olyan kényesen, egyszer kinéz az ablakon, aszongya:

  -Hű, emberek, nagy baj van! Nézzetek csak ki, hogy a templomunkot hogy benyőtte a bodza meg a csipkebokor!

  Azt onnan ki költ húzni!

  -Hát de hogy, bíró úr?

  -Hát én mán kigondoltam: az asszonyok lagzi után hazamennek, fonják a kötelet éjjel-nappal!

  Az emberek meg addig vetnek.   Na, úgy is vót. Hazamentek az asszonyok, fontak kötelet. Mikor készen vót a nagy köteg, összedoboltatta a bíró az egész falu népit gyüjjenek össze! Összegyüttek, az a sok nép azt a nagy kötelet körültekerték a templomon, a tornyon, az egész falu belekapaszkodott, rángatták, a bíró meg vezényelt.

  -Hó-rukk! Egyszerre!   Hát egyszer nagy csörrenés, elszakadt a kötet, rakásra estek. Jaj, alig bírtak fölkászmálódani. Na, mire fölkászmálódtak, ballagtak hazafelé, hát egyszer a bíró meglát egy nagy diófát, a sok dió húzta így az ágát egész a fődig. Aszongya:   -Ide hallgassatok, emberek! Hát nem mehettek el a fa mellett, hát nézzetek csak erre a fára! Milyen szomjas. Ezt be köll húzni a patakba, oszt meg köll itatni!   No, belekapaszkodott az egész falu.

  De aszongya a bíró:

  -Két ember menjen föl a fára! Meg jó megtolni!

  No, egyik aszondta:

  -Én nekem a fejem szédül.

  A másik:

  -Nekem a lábam fáj.   Senki nem akart fölmenni.

  Vót ott egy jó derék ember, aszongya:

  -Majd fölmegyek én, bíró úr! Megtolom én azt a fát, mint annak a rendje! No, föl is ment a nagy ember a fára, a falu népe meg rángatta. Egyszer egy nagy reccsenés: a gally levágta az embernek a fejit, az ember leesett fej nélkül a fődre. Aszongya a bíró:

  -Emberek, asszonyok, vót-e ennek az embernek feje, mikor ez fölment a fára? Hát honnan tudjuk mink azt, bíró úr, hogy vót-e vagy nem vót’?

  – Hát senki nem tudta.

  Azt mondja a bíró:

  -Menjetek, kérdezzétek meg a feleségit! Hát elmennek:

  -Te Rózsi, vót-e az uradnak feje, mikor elment otthonrút?

  -Hát honnan tudjam én azt, hogy vót-e vagy nem vót? Hagyjad, majd megnézem a kalapját!

  Bemegy a házba, föltekint a fogasra:

  -Halljátok, nem felém én azt a kalapot sehol! Csak lehetett neki feje akkor mikor elment itthonrúl, csak a fejín vitte el azt a kalapot.   No de hogy újra visszaértek, megtalálták bizony a fejet is, meg az embert is, eltemették. No de a bíró nem vesztette el a jókedvit.

  Azt mondja:

  -Hát ide hallgassatok: nekünk, ennek a falunak, Sülde falujának elsőnek köll lenni a vármegyénél!

  -De hogy, bíró úr?

  -Úgy, hogy fölmegyek a Holdra.

  -Jaj, bíró úr, hát az nagyon messze van!

  -Dehogy van messze, nézzetek csak oda a hegy tetejire!   Hát akkor kelt fel a Hold, hát bizony közel vót a hegykő.

  -Hát oda hordókot kiguringatni arra a nagy hegyre, oszt akkor én fölmegyek a hordó tetejire, rakjuk a hordót mindig följebb, mindig följebb, oszt a végín a Holdon leszek, oszt elsők leszünk a vármegyénél.

  Na, úgy is vót. Másnap az egész falu tolta a hordókat ki a hegy tetejire. Rakták egymásra, a bíró meg mindig följebb. Mindig följebb. Na, elfogytak a hordók.

  Aszongya a bíró:

  -Hát halljátok, emberek, hát adjatok még hordót!

  -Há nincs mán, bíró úr, honnan?

  -Hát nézzetek ott alulra, alattam azt a kettőt, az a kettő, arra mán semmi szükség nincsen!

  Hát kivették a két hordót. a bíró lezuhant, nyakát törte. De ha akkor a bíró le nem esett vóna, most a mese is tovább tartott vóna.

  Pin It on Pinterest